Home obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení:

1. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, platné pro nákup v internetovém obchodě na adrese eshop.3dexpres.cz. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu firma 3D EXPRES, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, IČ: 29118701.

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platnou legislativou České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Pojmy:

1. Spotřebitelská smlouva - v tomto případě smlouva kupní, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

2. Dodavatel/Prodávající - je osoba (podnikatel), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tedy přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3. Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

4. Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

5. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

6. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:

1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce; nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě eshop.3dexpres.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu eshop.3dexpres.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Zboží:

1. Internetový obchod eshop.3dexpres.cz nabízí a dodává výrobky vyrobené na území ČR nebo dovezené do ČR pouze oficiálními cestami od výrobců nebo od autorizovaných distributorů. Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro trh EU.

2. Aktuální dostupnost zboží je u každé prodávané položky vyznačena jasným a určujícím způsobem. Není-li informace o dostupnosti zboží pro kupujícího zřetelná, pak si ji může ověřit na kontaktech internetového obchodu, uvedených na eshop.3dexpres.cz

 

Cena:

1. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese eshop.3dexpres.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.

2. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků PHE, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

3. Ceny nabízené v internetovém obchodě eshop.3dexpres.cz platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu eshop.3dexpres.cz. Nevztahují se na objednávky uskutečněné jinou formou (telefonicky, e-mailem, faxem atd).

 

4. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Platební podmínky:

1. Kupující může uhradit objednané zboží na dobírku nebo zaplatit předem na bankovní účet.

2. Zvolí-li kupující způsob platby zálohovou fakturou, dodavatel zašle zálohovou fakturu na objednané zboží včetně ceny za dopravu. Zboží bude odběrateli zaslané neprodleně po připsání platby na účet dodavatele.

3. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.

4. Pro smluvní obchodní partnery zasílá dodavatel objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.

 

Doprava:

Pro všechny zákazníky internetového obchodu eshop.3dexpres.cz je balné zdarma.

Zboží je zasíláno pouze na území České republiky.

 

Cena dopravy:

2. Pro dodání objednaného zboží využívá internetový obchod eshop.3dexpres.cz jako dopravce Českou poštu a expresní balíkovou službu DPD.

3. E-shop eshop.3dexpres.cz nemůže nijak ovlivnit rychlost dodání externími přepravci a nenese odpovědnost za případné prodlení z důvodu zpoždění přepravy zboží, a to ani v případě expresních balíkových služeb, které garantují dodání zboží do druhého dne po expedici.

 

Termín dodání:

1. Kupující je předem informován o aktuální skladové dostupnosti nabízeného zboží (viz čl. 4, bod 2). Převážná většina nabízeného zboží je držena skladem a obratem expedována.

2. Objednávky přijaté do 12:00 jsou expedovány k přepravci v den objednání, pozdější objednávky pak následující pracovní den dle zvoleného způsobu dopravy. Z důvodu rychlé obrátky zásob může výjimečně dojít ke krátkodobému vyprodání zásob zvoleného produktu.

3. Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.

4. Není-li dodavatel schopen dodržet termín pro odeslání, může být s kupujícím dohodnut jiný termín dodání. V takovém případě má však kupující právo od smlouvy odstoupit.

 

Záruka:

1. Internetový obchod eshop.3dexpres.cz poskytuje na dodané zboží záruku v zákonné délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží dokladem o zaplacení. Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad ke zboží po dobu záruční lhůty uschovat.

2. Toto ustanovení se vztahuje i na použití neoriginálních (kompatibilních) cartridgí zakoupených v obchodě eshop.3dexpres.cz3. V případě pochybností si provozovatel vyhrazuje právo, aby poškozenou tiskárnu mohl prohlédnout její servisní technik pro případné jednání se servisním střediskem, které potvrzení vydalo.

5. Společnost neposkytuje žádnou záruku na životnost cartridge, které není výrobcem! Pokud naplněná cartridge nebude poskytovat použitelný tisk, bude při uznání reklamace přihlíženo i k tomu, zda nedošlo k plnění již opotřebované cartridge. (netýká se nových cartridgí)

 

Reklamace:

1. Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem kupujícímu. V případě vnějšího poškození obalu je povinen společně s dopravcem zásilku rozbalit a ověřit fyzický stav dodaného zboží. O zjištěných vadách dodávky je kupující, povinen s dopravcem sepsat protokol.

2. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, nebo které při odborné péči bylo možno zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu, je nutno podat o tomto stavu prodávajícímu písemně zprávu do tří pracovních dnů po převzetí.

3. Při reklamaci vad na zboží musí kupující oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje, tedy dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zaplacení (nebo dodací list) a vlastní reklamované zboží.

4. Pro spotřební materiál lze uplatnit reklamaci vady nejlépe v případě, že rozsah spotřeby náplně toneru nebo inkoustové náplně nepřevýší 10%. V ostatních případech není samozřejmě reklamace vyloučena, bude se ovšem při ní vycházet z toho (pokud se neprokáže opak), že kupující spotřební materiál používal i přes to, že vykazoval vadu a jako takový jej měl bez zbytečného odkladu reklamovat ihned po tom, kdy se vada projevila.

5. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

 

Právo odstoupení od smlouvy:

1. V souladu s § 53, odst. 7 Obč. zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, pak zboží musí být vráceno s neporušenými ochrannými prvky, které zajišťují u inkoustových náplní a tonerů, že nedojde k iniciaci procesů ovlivňujících kvalitu zboží (zaschnutí inkoustu, vysypání tonerového prášku).

2. Při nesplnění uvedených podmínek v bodě 1. nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající však vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

3. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle odstoupení způsobem, jaký si spotřebitel zvolí.

4. Před vrácením zboží je vhodné informovat dodavatele a tak předejít případnému nedorozumění. V případě, že bude zboží vráceno bez předchozí domluvy, peněžní částka bude zaslána na zpáteční adresu udanou na zásilce.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu info@eshop.3dexpres.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citované emailové adresy včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům).